SMLOUVA

Řád služby SMS.cz


1. Preambule
----------------------------------------------------
1.1 goNET s.r.o., poskytuje druhým stranám přístup ke službám SMS.cz a umožňuje jejich využívání podle podmínek tohoto řádu.

2. Definice pojmů
----------------------------------------------------
2.1 Službami SMS.cz se rozumí umožnění využití poskytovaných služeb SMS.cz. Součástí služeb SMS.cz je i personalizace www stran podle profilu uživatele a marketing orientovaný na uživatele.
2.2 Uživatel je fyzická osoba, která uzavře Smlouvu s Provozovatelem SMS.cz firmou goNET.
2.3 Smlouva je uzavřena zaregistrováním pomocí vyplnění a potvrzení www formuláře, kde Uživatel potvrzuje správnost jím vyplněných údajů a souhlas s podmínkami uvedenými v tomto řádu.
2.4 Tam, kde se v tomto řádu hovoří o Smlouvě, je míněna "SMLOUVA o využití služeb SMS.cz".

3. Práva a povinnosti Provozovatele
----------------------------------------------------
3.1 Provozovatel je povinen umožňovat Uživateli přístup k SMS.cz za podmínek uvedených v tomto řádu. Tuto povinnost mohou omezit pouze obecně závazné právní předpisy České republiky nebo působení okolností vylučujících odpovědnost.
3.2 Provozovatel bude pro účely poskytování služby SMS.cz vést záznamy o provozu této služby.
3.3 Provozovatel má právo zamezit šíření dat, která Uživatel šíří v rozporu s tímto řádem.
3.4 Provozovatel má právo jednostranně obměnit funkce SMS.cz či úplně zrušit SMS.cz.
3.5 Provozovatel má právo okamžitě vypovědět Smlouvu bez udání důvodu.
3.6 Provozovatel si vyhrazuje právo neuzavřít novou Smlouvu s jakoukoliv osobou, pokud byla předchozí Smlouva s toutéž osobou zrušena pro hrubé porušení nebo opakované porušování jejích smluvních povinností.
3.7 Provozovatel bude osobní data využívat pro nastavení služby SMS.cz a k marketingovým účelům v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
3.8 Provozovatel má právo zasílat na cílové zařízení Uživatelů zprávy s reklamním obsahem.
3.9 Veřejné fotky a veřejná data uživatelů může provozovatel bez omezení používat k marketingovým účelům
3.10 Provozovatel je povinen předat ke zpracování mobilním operátorem či mail serverem uživatele požadovanou zprávu k odeslání. Za tuto službu mu náleží odměna dle platného ceníku umístěném na stránkach provozovatele.
3.11 Provozovatel může bez předchozího ohlášení měnit svůj ceník.
3.12 Provozovatel nezodpovídá za doručení zpráv uživatele SMS.cz
3.13 Provozovatel nezodpovídá za zneužití finančních prostředků na účtech registrovaných uživatelů sms.cz. Podnikne však všechny nezbytné kroky k zamezení zmíněného zněužití třetími osobami.
3.14 Provozovatel je povinen vézt aktální stavy účtů registrovaných uživatelů sms.cz pro využívání služeb provozovaných provozovatelem.
3.15 V případě převodu částky nižší než 150Kč pro službu dobití kreditu na sms.cz na bankovní účet provozovatele bude uživateli účtován poplatek za převod 5Kč.

4. Práva a povinnosti uživatele
----------------------------------------------------
4.1 Uživatel je povinen při využívání SMS.cz dodržovat tento řád, obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva a zájmy Provozovatele a třetích osob.
4.2 Uživatel nesmí využívat SMS.cz k obtěžování třetích stran, zejména k zasílání nevyžádaných dat.
4.3 Uživatel nesmí postupovat třetím osobám heslo pro přihlášení do SMS.cz. Je povinen učinit všechna rozumně požadovatelná opatření k zachování hesla v tajnosti. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití tohoto hesla je Uživatel povinen sdělit toto neprodleně Provozovateli, přičemž je odpovědný za každé užití SMS.cz až do okamžiku oznámení této skutečnosti.
4.4 Uživatel má právo vypovědět Smlouvu bez udání důvodu.
4.5 Uživatel je povinen oznámit Provozovateli neprodleně jakoukoliv změnu, která by mohla ovlivnit plnění Smlouvy
4.6 Uživatel souhlasí s využitím jím předaných dat a dat o využívání SMS.cz k marketingovým účelům.
4.7 Uživatel nesmí službu SMS.cz využívat ke komerčnímu rozesílání informací.
4.8 Uživatel má právo převézt finanční prostředky provozovateli pod svým jedinečným variabilním symbolem. Poté mu bude zvýšen kredit na sms.cz k využívání placených služeb provozovatele.
4.9 Uživatel se zavazuje že nebude služby sms.cz zneužíváno, a to zejména k rozesílání nevyžádaných reklamních nebo propagačních SMS, tj. zpráv za účelem propagace svých produktů a služeb, popř. jakýchkoli produktů a služeb třetích osob a dále k hromadnému rozesílání tzv. nevyžádaných SMS zpráv (Spamu) účastníkům mobilních telekomunikačních sítí nebo jiné cílové zařízení a to především emaily a ICQ, kteří si ve smyslu první věty tohoto ustanovení zasílání takových SMS zpráv nevyžádali.
4.10 Poskytovatel je oprávněn průběžně kontrolovat, zda ke zneužití ve smyslu předchozího odstavce nedochází. Pokud uživatel poruší tento svůj závazek, bude takové porušení vždy považováno za zvlášť hrubé porušení smluvních závazků a Poskytovatel je v tomto případě oprávněn s okamžitou platností a bez náhrady od této Smlouvy odstoupit.
4.11 V případě, že by byl poskytovatel díky zneužití uživatelem specifikovaném v bodě 4.9 žalován či jinak sankcionován, poskytne uživatel poskytovateli náhradu škody, která mu takovýmto porušením smluvní povinnosti vznikne. Náhrada škody je splatná do 10ti dnů od učinění výzvy a jejím zaplacením.
4.12 Uživatel má právo zrušit svou registraci na serveru SMS.cz na adrese http://kontakt.sms.cz (položka Zrušit registraci).
4.13 Uživatel souhlasí s tím, že společnost goNET s.r.o. ukládá a eviduje IP adresy a ukládá a využívá soubory cookies.

5. Využitelnost dat a SMS.cz
----------------------------------------------------
5.1 Provozovatel neručí za aktuálnost, pravdivost, zákonnost, soulad s morálními principy jakýchkoliv dat ze SMS.cz.

6. Reklamační pravidla
----------------------------------------------------
6.1 Provozovatel vynaloží veškeré rozumně požadovatelné úsilí, aby nedocházelo k problémům se službou SMS.cz.
6.2 Uživatel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v důsledku neposkytnutí služby nebo vadného poskytnutí služby. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním služeb SMS.cz. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv jednání nebo opomenutí uživatele.

7. Doručování
----------------------------------------------------
7.1 Není-li ve smlouvě, nebo v tomto řádu stanoveno jinak, doručují se dokumenty elektronickou poštou.
7.2 Uživateli budou dokumenty odesílány na jím uvedený e-mail.
7.3 Uživatel dokumenty zasílá na e-mail: info@sms.cz.

8. Všeobecné podmínky
----------------------------------------------------
8.2 Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tento řád. Uživatelé budou o změně informování na www stránkách SMS.cz.
8.3 Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.
8.4 Smlouva se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., v platném znění. Případné spory se projednávají na území České republiky, a to před věcně a místně příslušnými soudy ČR.

Řád služby Loterie zdarma


1. Preambule
----------------------------------------------------
1.1 goNET s.r.o., poskytuje druhým stranám možnost hrát zdarma hry serveru Loterie zdarma a to podle podmínek tohoto řádu.

2. Definice pojmů
----------------------------------------------------
2.1 Službami Loterie zdarma se rozumí umožnění využití poskytovaných služeb Loterie zdarma. Součástí služeb Loterie zdarma je i personalizace www stran podle profilu uživatele a marketing orientovaný na uživatele.
2.2 Uživatel je fyzická osoba, která uzavře Smlouvu s Provozovatelem firmou goNET s.r.o..
2.3 Smlouva je uzavřena zaregistrováním pomocí vyplnění a potvrzení www formuláře, kde Uživatel potvrzuje správnost jím vyplněných údajů a souhlas s podmínkami uvedenými v tomto řádu.
2.4 Tam, kde se v tomto řádu hovoří o Smlouvě, je míněna "SMLOUVA o využití služeb Loterie zdarma ".

3. Práva a povinnosti Provozovatele
----------------------------------------------------
3.1 Provozovatel je povinen umožňovat Uživateli přístup k Loterie zdarma za podmínek uvedených v tomto řádu. Tuto povinnost mohou omezit pouze obecně závazné právní předpisy České republiky nebo působení okolností vylučujících odpovědnost.
3.2 Provozovatel bude pro účely poskytování služby Loterie zdarma vést záznamy o provozu této služby.
3.3 Provozovatel má právo jednostranně obměnit funkce Loterie zdarma či úplně zrušit Loterie zdarma.
3.4 Provozovatel má právo okamžitě vypovědět Smlouvu bez udání důvodu.
3.5 Provozovatel není povinen v případě porušení smlouvy na straně uživatele zaslat vyhranou cenu.
3.5 Provozovatel si vyhrazuje právo neuzavřít novou Smlouvu s jakoukoliv osobou, pokud byla předchozí Smlouva s toutéž osobou zrušena pro hrubé porušení nebo opakované porušování jejích smluvních povinností.
3.6 Provozovatel bude osobní data využívat pro nastavení služby Loterie zdarma a k marketingovým účelům v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
3.7 Provozovatel má právo zasílat na zaregistrované emaily uživatelů zprávy s reklamním obsahem.
3.8 V případě, že Uživatel právoplatně vyhraje některou z cen nabízených Provozovatelem za řádných podmínek je provozovatel povinen zaslat cenu na adresu Uživateli v nejbližším možném termínu.
3.9 Provozovatel má právo Uživateli zaslat jinou výherní cenu než si vybral. V tomto případě zaniká Uživateli nárok na původně vybranou cenu.
3.10 Účastnit se soutěží a her serveru Loterie zdarma nemají právo zaměstnanci, spolupracovníci a rodinní příslušníci majitele či provozovatele serveru Loterie zdarma.

4. Práva a povinnosti uživatele
----------------------------------------------------
4.1 Uživatel je povinen při využívání Loterie zdarma dodržovat tento řád, obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva a zájmy Provozovatele a třetích osob.
4.2 Uživatel nesmí postupovat třetím osobám heslo pro přihlášení do Loterie zdarma. Je povinen učinit všechna rozumně požadovatelná opatření k zachování hesla v tajnosti. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití tohoto hesla je Uživatel povinen sdělit toto neprodleně Provozovateli, přičemž je odpovědný za každé užití Loterie zdarma až do okamžiku oznámení této skutečnosti.
4.3 Uživatel má právo vypovědět Smlouvu bez udání důvodu.
4.4 Uživatel je povinen oznámit Provozovateli neprodleně jakoukoliv změnu, která by mohla ovlivnit plnění Smlouvy.
4.5 Uživatel souhlasí s využitím jím předaných dat a dat o využívání Loterie zdarma k marketingovým účelům.
4.6 Soutěží a her pořádaných na serveru INTERLOTO.cz se mohou účastnit všichni registrovaní uživatelé serveru, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky mimo bodu 3.10 této smlouvy.
4.7 Uživatel souhlasí s tím, že společnost goNET s.r.o. ukládá a eviduje IP adresy a ukládá a využívá soubory cookies.

5. Reklamační pravidla
----------------------------------------------------
5.1 Provozovatel vynaloží veškeré rozumně požadovatelné úsilí, aby nedocházelo k problémům se službou SMS.cz.
5.2 Uživatel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v důsledku neposkytnutí služby nebo vadného poskytnutí služby. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním služeb SMS.cz. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv jednání nebo opomenutí uživatele.

6. Doručování
----------------------------------------------------
6.1 Není-li ve smlouvě, nebo v tomto řádu stanoveno jinak, doručují se dokumenty elektronickou poštou.
6.2 Uživateli budou dokumenty odesílány na jím uvedený e-mail.
6.3 Uživatel dokumenty zasílá přes kontaktí formulář na stránkách SMS.cz.
6.4 Věcné ceny a poukázky jsou doručovány poštou, není-li u ceny uvedeno jinak.

7. Všeobecné podmínky
----------------------------------------------------
7.2 Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tento řád. Uživatelé budou o změně informování na www stránkách SMS.cz.
7.3 Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.
7.4 Žádná z cen není soudně vymahatelná.
7.5 Případné spory se projednávají a to ve městě sídla Provozovatele.


Provozovatel SMS.cz je goNET s.r.o., sídlo: Jurečkova 1165/6, Ostrava, IČO 26822580, DIČ CZ26822580, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25849

Službu Premium SMS poskytuje goNET s.r.o. Technicky ji zajišťuje MobilBonus s.r.o.

 
logo horoskopy
logo humor
logo studentka
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
hledat na Google v Česku Google v Česku
hledat na Google v Česku
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Úterý 16. 7. 2024 Svátek má Luboš
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz